I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Новововчинецький навчально-виховний комплекс – це навчальний заклад, що забезпечує реалізацію права громадян на доступність і безоплатність здобуття дошкільної та загальної середньої освіти.

1.2. Новововчинецький навчально-виховний комплекс створений у 2009 році, знаходиться у комунальній власності Черепковецької сільської ради.

1.3. Юридична адреса навчально-виховного комплексу: 60444 с. Новий Вовчинець , вул. Головна, 52-а Глибоцького району, Чернівецької області.

1.4. Засновником (власником) навчально-виховного закладу є: Черепковецька сільська рада.

1.5. Новововчинецький навчально-виховний комплекс є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунок в установі банку по загальному та спеціальному фондах, печатку, штамп, ідентифікаційний номер, а також директор має право першого підпису банківських фінансових документів.

1.6. Головною метою навчально-виховного комплексу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти в обсязі державних стандартів.

1.7. Головними завданнями навчально-виховного комплексу є:

- створення умов для різнобічного розвитку дитини дошкільного та молодшого шкільного віку; - виховання громадянина України; - виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй; - формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості;
- виховання в учнів (вихованців) поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина; - розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду; - реалізація права учнів (вихованців) на вільне формування політичних і світоглядних переконань; - виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів (вихованців); - створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство;

- розвиток пізнавальних здібностей, формування інтересу до рідної мови та культури, здорового способу життя; сприяння набуттю навичок з основ особистої гігієни, безпеки життєдіяльності;

- реалізація прав вихованців на вільне віросповідання, формування політичних і світоглядних переконань;

- забезпечення фізичного та психічного здоров’я дітей, гармонійного та різнобічного розвитку їх творчих здібностей та інтересів;

- розвиток обдарованості, творчого мислення, потреб і вміння самовдосконалення; формування громадянської позиції, власної гідності;

- НВК створює сприятливі умови для самовираження особистості вихованців у різних видах діяльності, формування у них позитивних нахилів, розвитку здібностей і обдарованості.

1.8.Навчально-виховний комплекс в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 778, Положенням про дошкільний навчальний заклад, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 року за № 305, Положенням про навчально-виховний комплекс «дошкільний навчальний заклад-загальноосвітній навчальний заклад», «загальноосвітній навчальний заклад-дошкільний навчальний заклад» від 12.03.2003 року № 306 зі змінами, рішенням органів місцевого самоврядування, іншими нормативно-правовими актами, власним Статутом.

1.9.Навчально-виховний комплекс самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України та власним Статутом.

1.10. Навчально-виховний комплекс несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за: - безпечні умови освітньої діяльності; - дотримання державних стандартів освіти; - дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;

- дотримання фінансової дисципліни; - забезпечення рівня дошкільної освіти, загальної середньої освіти у межах державних вимог до її змісту, рівня і обсягу.

1.11. У навчально-виховному комплексі визначена українська мова навчання.

1.12. Навчально-виховний комплекс має право: - проходити в установленому порядку державну атестацію; - визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із засновником; - визначати варіативну частину робочого навчального плану, в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани; - спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України; - використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу; - отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб; - залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку визначеному законодавством України; - розвивати власну соціальну базу, мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів; - виступати у відповідних державних і судових органах.

1.13.У навчально-виховному комплексі створюються та функціонують: дошкільний підрозділ, що комплектується групою дітей віком від трьох до шести /семи/ років; шкільний підрозділ (1-4 класи) з терміном навчання 4 роки.

1.14. Медичне обслуговування учнів (вихованців) та відповідні умови для його організації забезпечуються засновником або управлінням освіти Глибоцької райдержадміністрації і здійснюються медичним працівником, який входить до штату цього закладу, і передбачає проведення обов’язкових медичних оглядів, надання невідкладної медичної допомоги на до госпітальному етапі; організацію заходів для госпіталізації /у разі показань/ та інформування про це батьків або осіб, які їх замінюють.

1.15. Взаємовідносини навчального закладу з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

1.16. У навчально-виховному комплексі проводиться обробка персональних даних з метою ведення кадрового діловодства, підготовки статистичної, адміністративної, податкової та іншої інформації з питань персоналу, а також документів навчального закладу з питань прав і виконання обов’язків у сфері трудових правовідносин, у сфері прав та обов’язків учнів (дітей) навчального закладу, відносин у сфері охорони здоров’я і безпеки, забезпечення реалізації адміністративно-правових відносин і соціального захисту, а також реалізації податкових, цивільних, господарсько-договірних відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку, житлово-комунального господарства, управління людськими ресурсами відповідно до чинного законодавства України.

II. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

2.1.Навчально-виховний комплекс планує свою роботу самостійно, відповідно до перспективного, річного плану.

У плані роботи відображаються найголовніші питання роботи навчально-виховного комплексу, визначаються перспективи його розвитку.

Для дошкільного підрозділу складається план роботи на оздоровчий період.

2.2. План роботи навчально-виховного комплексу обговорюється на педагогічній раді, затверджується керівником навчально-виховного комплексу та погоджується з управлінням освіти Глибоцької районної державної адміністрації.

2.3. З метою своєчасного виявлення, підтримки та розвитку обдарованості, природних нахилів та здібностей дітей навчально-виховний комплекс організовує освітній процес за екологічним напрямом роботи.

2.4. Дошкільний підрозділ

· Зміст навчально-виховного процесу в дошкільних навчальних групах визначається Базовим компонентом дошкільної освіти відповідно до Програми виховання та навчання дітей від двох до семи років «Дитина», навчально-методичними посібниками, затвердженими МОН.

· Допускається одночасне використання варіативних програм, визначених Переліком програм, підручників та навчальних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки для використання у загальноосвітніх навчальних закладах. Рішення про вибір програми обговорюється та схвалюється педагогічною радою закладу.

· Навчальний рік у дошкільному підрозділі починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року, а оздоровчий період – з 1 червня по 31 серпня.

· Прийом дітей здійснюється протягом календарного року за наказом директора навчально-виховного комплексу на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, медичної довідки про стан здоров’я дитини, свідоцтва про народження.

· Під час прийому дитини, керівник зобов’язаний ознайомити батьків або осіб, які їх замінюють, із статутом навчально-виховного комплексу, іншими документами, що регламентують його діяльність.

· Група комплектується за віковими ознаками.

· Група комплектується відповідно до нормативів наповнюваності, санітарно-гігієнічних норм і правил утримання дітей з урахуванням побажань батьків або осіб, які їх замінюють.

· Засновник може встановлювати меншу від нормативів наповнюваність груп дітей.

· За дитиною зберігається місце в дошкільному підрозділі навчально-виховного комплексу у разі її хвороби, карантину, санітарного лікування, на час відпустки батьків, а також у літній оздоровчий період /75 днів/.

· Відрахування дитини з дошкільного підрозділу навчально-виховного комплексу може здійснюватись: - за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють; - на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування у дошкільному підрозділі даного типу; - у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом двох місяців.

· Адміністрація НВК зобов’язана письмово повідомити батьків або осіб, які їх замінюють, про відрахування дитини не менш як за 10 календарних днів.

· Забороняється безпідставне відрахування дитини з дошкільного підрозділу навчально-виховного комплексу.

· У навчально-виховному процесі дошкільних груп використовуються такі основні форми організації дітей: спеціально організована навчальна діяльність (заняття), ігри, самостійна діяльність дітей (художня, рухова, мовленнєва, ігрова, трудова, дослідницька та ін.), індивідуальна робота, спостереження, екскурсії, походи, свята та розваги, гуртки тощо.

· Вони можуть бути організовані фронтально, підгрупами, індивідуально залежно від віку дітей, педагогічної мети, матеріально-технічного забезпечення закладу, професійної майстерності вихователів.

· Основною формою організованої навчальної діяльності дітей дошкільного віку залишаються заняття з різних розділів програми (тематичні, комплексні, комбіновані, інтегровані, домінантні та ін.).

2.5. Шкільний підрозділ (1-4 класи)

· Основним документом, що регулює навчально-виховний процес шкільного підрозділу навчально-виховного комплексу є робочий навчальний план, що складається на основі типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України, із конкретизацією варіативної частини і визначенням профілю навчання.

· Робочий навчальний план шкільного підрозділу погоджується радою навчально-виховного комплексу і затверджується управлінням освіти Глибоцької райдержадміністрації. У вигляді додатків до робочого навчального плану додаються розклад уроків (щоденний, тижневий) та режим роботи (щоденний, річний).

· Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники даного навчально-виховного комплексу самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.

· Допускається одночасне використання варіативних програм, визначених Переліком програм, підручників та навчальних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки для використання у загальноосвітніх навчальних закладах. Рішення про вибір програми обговорюється та схвалюється педагогічною радою закладу.

· Шкільний підрозділ навчально-виховного комплексу здійснює навчально-виховний процес за денною формою навчання.

· Зарахування учнів до шкільного підрозділу здійснюється за наказом директора навчально-виховного комплексу на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють або направлень управління освіти Глибоцької райдержадміністрації, а також свідоцтва про народження (копії), медичної довідки встановленого зразка, заяви від батьків або осіб, що їх замінюють про мову навчання, документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які вступають до першого класу).

· У разі потреби учень може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого навчального закладу. Переведення учні до іншого навчального закладу здійснюється за наявності особової справи учня встановленого Міністерством освіти і науки України зразка. За бажанням батьків або осіб, які їх замінюють, при наявності належної навчально-матеріальної бази, педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу можуть створюватись групи продовженого дня.

· Зарахування до груп продовженого дня і відрахування дітей із них здійснюється директором навчально-виховного комплексу на підставі заяви батьків або осіб, що їх замінюють.

· Іноземці та особи без громадянства приймаються до навчального закладу відповідного до законодавства України.

· Наповнюваність класів і поділ їх на групи при вивченні окремих предметів здійснюється згідно з нормативами, встановленими Міністерством освіти і науки та погодженими з Міністерством фінансів України.

· Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів встановлюються навчально-виховним комплексом в межах часу, що передбачений робочим навчальним планом.

· Навчальний рік у закладі починається 1 вересня у День Знань і закінчується не пізніше 1 липня наступного року.

· Термін навчання у шкільному підрозділі становить 4 роки.

· Навчальний рік поділяється на семестри: І – для 1-4 класів (17 робочих тижнів), ІІ – для 1-4 класів (18 робочих тижнів).

· Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України).

· За погодженням з відповідними структурними підрозділами районної (міської) державної адміністрації з урахуванням місцевих умов, специфіки та профілю навчального закладу запроваджується графік канікул. Тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днів.

· Тривалість уроків у шкільному підрозділі навчально-виховного комплексу становить: у перших класах – 35 хвилин, у других-четвертих класах – 40 хвилин. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з органами управління освітою та територіальними установами державної санітарно-епідеміологічної служби.

· Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується радою навчально-виховного комплексу і затверджується директором.

· Тижневий режим роботи шкільного підрозділу затверджується у розкладі навчальних занять.

· Крім різних форм обов’язкових навчальних занять, у шкільному підрозділі проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдарувань.

· Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів. Їх доцільність, характер і обсяг визначаються вчителем. У першому класі домашні завдання учням не даються.

· У шкільному підрозділі навчально-виховного комплексу визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання досягнень у навчанні учнів, ведеться тематичний облік знань.

· У документі про освіту (табелі успішності) відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік та державну підсумкову атестацію.

· Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання доводяться до відома учнів класним керівником (головою атестаційної комісії).

· Порядок переведення і випуск учнів навчально-виховного комплексу визначається Інструкцією про переведення та випуск учнів /вихованців/ навчальних закладів системи загальної середньої освіти, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки від 06.05.2008 р. № 383/15074 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 14.04.2008 р. за № 319.

· При переведенні учнів з початкової до основної школи передусім беруться до уваги досягнення у навчанні не нижче середнього рівня з української мови, читання, математики. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили перший ступінь навчання, вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Порядок проведення державної підсумкової атестації визначається Положенням про державну підсумкову атестацію учнів у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 18.02.2008 р. № 94.

· Учням, які закінчили шкільний підрозділ (1-4 класи) навчально-виховного комплексу, видається документ про освіту – табель успішності.

· За успіхи у навчанні для учнів встановлюються такі форми морального (нагородження похвальним листом, похвальною грамотою) і матеріального заохочення (затверджених радою навчального закладу у відповідності до чинного законодавства).

III. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО - ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

3.1.Учасниками навчально-виховного процесу дошкільного підрозділу є: - діти дошкільного віку; - педагогічні працівники; - помічники вихователів; - медичні працівники; - батьки або особи, які їх замінюють.

3.2. На посаду педагогічного працівника дошкільного підрозділу навчально-виховного комплексу призначається особа з високими моральними якостями, яка має відповідну педагогічну освіту, а також стан здоров’я якої дозволяє виконувати професійні обов’язки.

Педагогічні працівники приймаються на роботу директором за погодженням з управлінням освіти Глибоцької райдержадміністрації.

3.3. Педагогічні працівники підлягають атестації, яка є обов’язковою і здійснюється один раз на п’ять років.

3.4. Педагогічні працівники дошкільного підрозділу мають право:- на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи з дітьми; - брати участь у роботі органів самоврядування НВК; - на підвищення кваліфікації, участь у методичних об’єднаннях, нарадах тощо;
- проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу; - вносити пропозиції щодо поліпшення роботи закладу; - на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства; - об’єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством; - на захист професійної честі та власної гідності.

3.5. Педагогічні працівники дошкільного підрозділу зобов’язані: - виконувати Статут, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту; - дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність дитини та її батьків; - забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров’ю, а також від фізичного та психологічного насильства.

3.6. Права, обов’язки та соціальні гарантії інших працівників дошкільного підрозділу регулюються трудовим законодавством та правилами внутрішнього розпорядку навчально-виховного комплексу.

3.7. Працівники дошкільного підрозділу несуть відповідальність за збереження життя, фізичне і психічне здоров’я вихованців згідно із законодавством.

3.8. Працівники дошкільного підрозділу проходять періодичні безоплатні медичні огляди в установленому законодавством порядку.

3.9. Керівництво дошкільним підрозділом навчально-виховного комплексу здійснює директор навчально-виховного комплексу.

3.10.Учасниками навчально-виховного процесу шкільного підрозділу є: - учні; - педагогічні працівники; - психологи; - інші спеціалісти; - батьки або особи, що їх замінюють. 3.11. Права і обов’язки учнів, педагогічних та інших працівників визначаються чинним законодавством та цим Статутом.

3.12. Учні мають право: - на вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів, позашкільних та позакласних занять; - на користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновною та лікувально-оздоровчою базою навчального закладу; - на доступ до інформації з усіх галузей знань; - брати участь у різних видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо; - брати участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу; - брати участь в обговорення і вносити власні пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу, дозвілля учнів (вихованців); - брати участь у добровільних самодіяльних об’єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо; - на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, що порушують права або принижують їх честь, гідність; - на безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці.

3.13. Учні зобов’язані: - оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати загальнокультурний рівень; - дотримуватися вимог Статуту, правил внутрішнього розпорядку; - бережливо ставитись до державного, громадського і особистого майна; - дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм; - брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством; - дотримуватися правил особистої гігієни.

3.14 На посаду педагогічного працівника шкільного підрозділу навчально-виховного комплексу призначається особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я яких дозволяє виконувати професійні обов’язки.

3.15. Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників й інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законом України «Про загальну середню освіту» та іншими законодавчими актами.

3.16. Педагогічні працівники мають право на: - захист професійної честі, гідності; - самостійний вибір форм, методів, засобів навчальної роботи, не шкідливих для здоров’я учнів (вихованців); - участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально-виховного процесу; проведення в установленому порядку науково-дослідної, експериментальної, пошукової роботи; - виявлення педагогічної ініціативи; - позачергову атестацію з метою отримання відповідної категорії, педагогічного звання; - участь у роботі органів громадського самоврядування навчально-виховного комплексу; - підвищення кваліфікації, перепідготовку; - отримання пенсії, у тому числі і за вислугу років в порядку визначеному законодавством України; - на матеріальне, житлово-побутове та соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства.

3.17. Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків не допускається, за винятком випадків, передбачених законодавством України.

3.18. Інтереси працівників загальноосвітнього навчального закладу у соціальному діалозі з роботодавцем представляє первинна профспілкова організація Профспілки працівників освіти і науки України.

3.19. Педагогічні працівники зобов’язані: - забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм на рівні обов’язкових державних вимог; - сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров’я; - здійснювати пропаганду здорового способу життя; сприяти зростанню іміджу навчального закладу; - настановами і особистим прикладом утверджувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі; - виховувати в учнів (вихованців) повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України; - готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;
- дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів; - захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну, іншим шкідливим звичкам; - постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру; - виконувати Статут навчального закладу, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту; - виконувати накази і розпорядження керівника навчально-виховного комплексу, органу управління освітою; - брати участь у роботі педагогічної ради.

3.20. Педагогічні працівники навчально-виховного комплексу проходять атестацію один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

3.21. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, правила внутрішнього розпорядку навчально-виховного комплексу, не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

3.22. Батьки та особи, які їх замінюють, мають право: - обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування; - звертатись до управління освітою, керівника навчального закладу і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей; - брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази навчального закладу; - на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування навчально-виховного комплексу та у відповідних державних, судових органах.

3.23. Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти і зобов’язані: - забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання; - постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей; - поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім’ї, державної мови, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів; виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини.

3.24. Представники громадськості мають право: - обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування в навчально-виховному комплексі; - сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню навчально-виховного комплексу.

3.25. Представники громадськості зобов’язані: - дотримуватися Статуту навчально-виховного комплексу; - виконувати накази та розпорядження директора навчально-виховного комплексу, рішення органів громадського самоврядування; - захищати учнів від всіляких форм фізичного та психічного насильства; - пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну тощо.

3.26. Керівництво загальноосвітнього навчального закладу здійснює директор навчально-виховного комплексу.

IV. УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИМ КОМПЛЕКСОМ

4.1. Управління навчально-виховним комплексом здійснюється управлінням освіти Глибоцької райдержадміністрації.

4.2. Безпосереднє керівництво навчально-виховним комплексом здійснює його директор. Директором може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту, стаж педагогічної роботи не менш як три роки.

4.3. Директор навчально-виховного комплексу призначається і звільняється з посади управлінням освіти Глибоцької райдержадміністрації за погодженням з засновником.

4.4. Вищим органом громадського самоврядування навчально-виховного комплексу є загальні збори колективу, що скликаються не менше одного разу на рік. Делегати загальних зборів з правом вирішального голосу обираються від таких чотирьох категорій: - працівників дошкільного підрозділу навчального закладу – збори трудового колективу; - працівників шкільного підрозділу навчального закладу – зборами трудового колективу; - батьків дітей дошкільного віку, представників громадськості – батьківськими зборами груп; - батьків дітей шкільного віку, представників громадськості – класними батьківськими зборами.

4.5. Кожна категорія обирає трьох делегатів. Термін їх повноважень становить один рік.

4.6. Загальні збори правочинні, якщо в їхній роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з чотирьох категорій. Рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх делегатів.

4.7. Право скликати збори мають голова ради навчально-виховного комплексу, учасники зборів, якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор навчально-виховного комплексу, засновник.

4.8.Загальні збори:

- обирають раду навчального закладу, її голову, встановлюють термін їх повноважень; - заслуховують звіт директора і голови ради навчально-виховного комплексу; - розглядають питання навчально-виховної, методичної і фінансово-господарської діяльності навчального закладу; - затверджують основні напрями вдосконалення навчально-виховного процесу, розглядають інші найважливіші напрями діяльності навчального закладу; - приймають рішення про стимулювання праці керівників та інших педагогічних працівників.

4.9. У період між загальними зборами діє рада навчально-виховного комплексу.

4.10. Метою діяльності ради є: - сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу; - об’єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку навчального закладу та удосконалення навчально-виховного процесу; - формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління навчально-виховним комплексом; - розширення колегіальних форм управління навчально-виховним комплексом; - підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов’язаних з організацією навчально-виховного процесу.

4.11. Основними завданнями ради є: - підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім’єю, громадськістю, державними та приватними інституціями; - визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку навчально-виховного комплексу та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу; - формування навичок здорового способу життя; - створення належного педагогічного клімату в навчально-виховному комплексі; - сприяння духовному, фізичному розвитку учнів (вихованців) та набуття ними соціального досвіду; - підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;
- сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів (вихованців); - підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов і вдосконалення процесу навчання та виховання учнів; - ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов’язковості загальної середньої освіти; - стимулювання морального та матеріального заохочення учнів (вихованців), сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей; - зміцнення партнерських зв’язків між родинами учнів (вихованців) та загальноосвітнім навчально-виховним комплексом з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу.

4.12. До ради обираються пропорційно представники від педагогічних колективів дошкільного та шкільного підрозділів навчально-виховного комплексу, батьків і громадськості.

Представництво в раді й загальна її чисельність визначаються загальними зборами загальноосвітнього навчального закладу.

Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин приймається виключно загальним зборами.

На чергових виборах склад ради оновлюється не менш ніж на третину.

4.13. Рада навчального закладу діє на засадах: - пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави; - дотримання вимог законодавства України; - колегіальності і ухвалення рішень; - гласності; - добровільності, рівноправності членства.

4.14. Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами.

Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік.

Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора навчально-виховного комплексу, власника (засновника) , а також членами ради.

4.15. Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів.

У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради.

Рішення ради, що не суперечать чинному законодавству та Статуту навчально-виховного комплексу, доводяться в 7-и денний термін до відома педагогічного колективу, учнів (вихованців), батьків або осіб, які їх замінюють, та громадськості.

У разі незгоди адміністрації навчально-виховного комплексу з рішенням ради створюється узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання. До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету навчального закладу.

4.16. Очолює раду навчально-виховного комплексу голова, який обирається із складу ради.

Голова ради може бути членом педагогічної ради.

Головою ради не можуть бути директор та його заступники.

4.17. Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісії і зміст їх роботи визначаються радою.

4.18. Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності навчально-виховного комплексу, пов’язаної з організацією навчально-виховного процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів.

4.19. Рада навчально-виховного комплексу: - організовує виконання рішень загальних зборів (конференцій); - вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, пробільності навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин; - спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи навчально-виховного комплексу та здійснює контроль за його виконанням; - разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту навчально-виховного комплексу; - затверджує режим роботи навчально-виховного комплексу; - сприяє формуванню мережі класів навчально-виховного комплексу, обґрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування; - приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення до нагородження випускників навчально-виховного комплексу похвальними листами «За високі досягнення у навчанні»; - разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи можливості, потреби учнів (вихованців), а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави; - погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рік; - заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності; - бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій педагогічним працівникам; - вносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями (вихованцями); виступає ініціатором проведення добродійних акцій; - вносить на розгляд педагогічної ради та управління освіти Глибоцької райдержадміністрації пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу; - ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні; - сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями (вихованцями); - розподіляє і контролює кошти фонду загального обов’язкового навчання, приймає рішення про надання матеріальної допомоги учням (вихованцям); - розглядає питання родинного виховання; - бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають в несприятливих соціально-економічних умовах; - сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань; - розглядає питання здобуття обов’язкової загальної освіти учнями (вихованцями); - організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів (вихованців); - розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи навчально-виховного комплексу; - вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу; - може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямків роботи. Склад комісії та зміст їх роботи визначаються радою.

4.20. При навчально-виховному комплексі за рішенням загальних зборів створюється і діє піклувальна рада. 4.21. Метою діяльності піклувальної ради є: - забезпечення доступності загальної середньої освіти для всіх громадян; - задоволення освітніх потреб особи; - залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання і виховання. 4.22. Основними завданнями піклувальної ради є: - сприяння виконанню законодавства України щодо обов’язковості повної загальної середньої освіти; - співпраця з органами виконавчої влади, організаціями, підприємствами, установами, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов навчання і виховання учнів (вихованців) у навчально-виховному комплексі; - зміцнення навчально-виробничої, наукової, матеріально-технічної, культурно-спортивної, корекційно-відновної та лікувально-оздоровчої бази навчально-виховного комплексу; - організація змістовного дозвілля та оздоровлення учнів (вихованців), педагогічних працівників; - вироблення рекомендацій щодо раціонального використання фонду загальнообов ’язкового навчання; - запобігання дитячій бездоглядності; - стимулювання творчої праці педагогічних працівників та учнів (вихованців);
- всебічне зміцнення зв’язків між родинами учнів ( вихованців) та навчально-виховним комплексом.

4.23. Піклувальна рада формується у складі чотирьох осіб з представників місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, окремих громадян, у тому числі іноземних.

4.24.Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах навчально-виховного комплексу шляхом голосування простою більшістю голосів. Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах.

4.25. Не допускається втручання членів піклувальної ради в навчально-виховний процес (відвідування уроків тощо) без згоди керівника загальноосвітнього навчально-виховного комплексу.

4.26. У випадках, коли хтось із членів піклувальної ради вибуває, на загальних зборах на його місце обирається інша особа.

4.27. Піклувальна рада діє на засадах: - пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави; - дотримання вимог законодавства України; - самоврядування; - колегіальності ухвалення рішень; - добровільності і рівноправності членства; - гласності.

4.28.Робота піклувальної ради планується довільно. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менш ніж чотири рази на рік.

Позачергові засідання можуть проводитись також на вимогу третини і більше її членів.

Засідання піклувальної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її членів.

4.29. Рішення піклувальної ради приймається простою більшістю голосів.

4.30. Піклувальна рада інформує про свою діяльність у доступній формі на зборах, у засобах масової інформації, через спеціальні стенди тощо.

4.31. Рішення піклувальної ради в 7-и денний термін доводяться до відома колективу загальноосвітнього навчально-виховного комплексу, батьків, громадськості. Їх виконання організовується членами піклувальної ради.

4.32. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради. З числа членів піклувальної ради також обираються заступник та секретар.

4.33. Голова піклувальної ради: - скликає і координує роботу піклувальної ради; - готує і проводить засідання, затверджує рішення піклувальної ради; - визначає функції заступника, секретаря та інших членів; - представляє піклувальну раду в установах, підприємствах та організаціях з питань, віднесених до її повноважень.

4.34. Голова піклувальної ради має право делегувати свої повноваження членам піклувальної ради.

4.35. Піклувальна рада має право: - вносити на розгляд органів виконавчої влади, керівника загальноосвітнього навчально-виховного комплексу, загальних зборів пропозиції щодо зміцнення матеріально-технічної, навчально-виробничої, наукової, культурно-спортивної, корекційно-відновної та лікувально-оздоровчої бази навчально-виховного комплексу;

- залучати додаткові джерела фінансування навчально-виховного комплексу; - вживати заходи до зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази навчально-виховного комплексу; - стимулювати до творчої праці педагогічних працівників, учнів (вихованців); - брати участь у розгляді звернень громадян з питань, що стосуються роботи навчально-виховного комплексу, з метою сприяння їх вирішенню у встановленому порядку; - створювати комісії, ініціативні групи, до складу яких входять представники громадськості, педагогічного колективу, батьки або особи, які їх замінюють, представники учнівського самоврядування.

4.36.Директор навчально-виховного комплексу: - здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників; - організовує навчально-виховний процес; - забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, рівнем досягнень учнів у навчанні; - відповідає за якість і ефективність роботи педагогічного колективу; - створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи; - забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки; - підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів; - забезпечує права учнів (вихованців) на захист їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства; - призначає класоводів; - контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів; - здійснює контроль за проходженням працівниками у встановлені терміни обов’язкових медичних оглядів і несе за це відповідальність; - розпоряджається в установленому порядку шкільним майном і коштами; - видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження та контролює їх виконання; - за погодженням із профспілковим комітетом затверджує правила внутрішнього розпорядку, посадові обов’язки працівників навчально-виховного комплексу; - створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання; - несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками, педагогічними працівниками та загальними зборами, засновником, місцевими органами державної виконавчої влади тощо. - щороку звітує про свою діяльність на загальних зборах колективу НВК та батьків або осіб, які їх замінюють. 4.37. Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається на підставі законодавства директором навчально-виховного комплексу і затверджується управлінням освіти Глибоцької райдержадміністрації. 4.38.Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника. 4.39.Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.

4.40. У навчальному закладі створюється постійно діючий дорадчий колегіальний орган – педагогічна рада. 4.41. Головою педагогічної ради є директор навчально-виховного комплексу. 4.42. Педагогічна рада розглядає питання: - удосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного процесу, планування та режиму роботи навчально-виховного комплексу; - переведення учнів до наступних класів та їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за досягнення у навчанні; - підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду; - морального та матеріального заохочення учнів (вихованців) та працівників навчально-виховного комплексу.

4.43. Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потреб навчально-виховного комплексу.

Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше чотирьох разів на рік.

Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд актуальні питання навчально-виховного процесу. 4.44.У навчальному закладі можуть створюватись учнівські та вчительські громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.

V. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА 5.1.Матеріально-технічна база навчально-виховного комплексу включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі засновника.

5.2. Майно навчального закладу належить йому на правах власності, повного господарського відання або оперативного управління відповідно до чинного законодавства, рішення про заснування і Статуту навчального закладу та укладених ним угод.

5.3. Навчально-виховний комплекс відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

5.4. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна навчально-виховного комплексу проводиться лише у випадках передбачених діючим законодавством та за згодою засновника. Збитки, завдані навчальному закладу внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

5.5. Для забезпечення навчально-виховного процесу база навчально-виховного комплексу складається із навчальних кабінетів, спортивного залу, медичного кабінету, їдальні, приміщення для інженерно-технічного та навчально-допоміжного персоналу тощо.

VI. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

6.1. Фінансово-господарська діяльність навчального закладу здійснюється на основі його кошторису. Джерелами формування кошторису навчального закладу є: - кошти управління освіти Глибоцької районної державної адміністрації у розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення вивчення предметів в обсязі Державних стандартів освіти;
- кошти фізичних, юридичних осіб; - доходи від здачі в оренду приміщень, обладнання; - благодійних внесків юридичних і фізичних осіб; - інші джерела не заборонені законом.

6.2. У навчальному закладі створюється фонд загального обов’язкового навчання, який формується з урахуванням матеріально-побутових потреб учнів за рахунок коштів засновників та бюджету в розмірі не менше трьох відсотків витрат на його поточне утримання, а також за рахунок коштів, залучених з інших джерел.

Кошти фонду загального обов’язкового навчання зберігаються на реєстраційному рахунку навчального закладу в установі банку і витрачаються відповідно до кошторису, що затверджується директором навчального закладу.

Облік і використання коштів фонду загального обов’язкового навчання здійснюється навчально-виховним комплексом згідно з наказом директора, що видається на підставі рішення ради навчально-виховного комплексу, відповідно до порядку, передбаченого чинним законодавством.

Контроль за правильним використанням коштів фонду загального обов’язкового навчання здійснюють органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування, управління освіти Глибоцької районної державної адміністрації.

6.3. Навчально-виховний комплекс має право на придбання та оренду необхідного обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи, фінансувати за рахунок власних надходжень заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу.

6.4. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в навчально-виховному комплексі визначається законодавством та нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядкований навчальний заклад. За рішенням засновника навчального закладу бухгалтерський облік може здійснюватись самостійно або через централізовану бухгалтерію.

6.5.Звітність про діяльність навчально-виховного комплексу встановлюється відповідно до законодавства та Статуту.

VII. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО 7.1.Навчально-виховний комплекс за наявності належної матеріально-технічної та освітньо-культурної бази, власних надходжень, має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв’язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

7.2.Навчально-виховний комплекс має право відповідно до чинного законодавства укладати угоди про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн.

VIII. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО КОМПЛЕКСУ

8.1. Державний контроль за діяльністю навчально-виховного комплексу здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної політики в сфері загальної середньої освіти.

8.2. Державний контроль здійснюють Міністерство освіти і науки України, Державна інспекція навчальних закладів, засновник та управління освіти Глибоцької районної державної адміністрації.

8.3.Основною формою державного контролю за діяльністю навчально-виховного комплексу є атестація, що проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

8.4.У період між атестацією проводяться перевірки (інспектування) навчально-виховного комплексу, пов’язані з його навчально-виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність цих перевірок визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше 1-2 разів на рік. Перевірки з питань, не пов’язаних з навчально-виховною діяльністю, проводяться його засновником відповідно до законодавства.

IX. РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

9.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію навчально-виховного комплексу приймає засновник за згодою територіальної громади.

Реорганізація навчального закладу відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення.

Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною засновником і у випадках ліквідації за рішенням господарського суду – ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.

З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління навчально-виховним комплексом.

9.2.У випадку реорганізації права та зобов’язання навчально-виховного комплексу переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства.

X. ЗМІНИ І ДОПОВНЕННЯ ДО СТАТУТУ

10.1. Зміни і доповнення до Статуту вносяться у порядку, встановленому для його затвердження.

10.2. Всі зміни та доповнення до цього Статуту є його невід’ємною частиною.

Черепковецький сільський голова В.М. Атаманюк

Кiлькiсть переглядiв: 0

Коментарi